ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (หุ้น)

หรือได้เรียกว่าหุ้นส่วนหรือทุนของผู้ถือหุ้น หุ้นเป็นหลักทรัพย์สามารถเทรดที่ให้ผู้ซื้อเป็นเจ้าของบางส่วนของบริษัทรวมถึงเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์และรายได้ที่ต้องการ (เงินปันผล). สองประเภทหลักของหุ้นคือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญอนุญาตให้เจ้าของได้แบ่งเงินปันผลรวมทั้งสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เจ้าของหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลสูงกว่าแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น.