ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Simple Moving Average (SMA) (ตัวบ่งชี้ SMA)

ตัวบ่งชี้ SMA หมายถึงราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด มันได้คำนวณโดยการเพิ่มราคาปิดสำหรับรอบที่กำหนดและหารผลให้รอบที่ใช้.