ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (Risk Appetite (เกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้))

Risk Appetite จำนวนนับหรือรูปแบบของความเสี่ยงที่องค์กรเต็มใจ ยินดีที่จะยอมรับเพื่อให้ผลดำเนินงานของกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ.