ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ช่องราคา)

ช่องราคาคือราคาอยู่ระหว่างเส้นคู่ขนานสองเส้นในแผนภูมิ ช่องราคาได้ระบุโดยการใช้เส้นหนึ่งเพื่อเชื่อมต่ออย่างน้อยสามระดับต่ำและอีกหนึ่งเส้นเพื่อเชื่อมต่ออย่างน้อยสามระดับสูง เส้นด้านล่างเป็นระดับการสนับสนุนและเส้นด้านบนเป็นระดับต้านทาน.