info
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.ลงทุนอย่างรับผิดชอบลงทุนอย่างรับผิดชอบCFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ 75.54% นักลงทุนรายย่อยสูญเสียกับผู้ให้บริการรายนี้ พิจารณาว่าคุณเข้าใจว่า CFD ทำงานอย่างไร และคุณจะสามารถยอมรับความเสี่ยงและสูญเสียได้หรือไม่CFD และ Spread Betting เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากค่าเลเวอเรจ 79.78% บัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD และ Spread Betting กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจหรือไม่ว่า CFD และ Spread Betting ทำงานอย่างไร และสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินหรือไม่
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรด CFDs.
ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

PPI (Producer Price Index) (ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI))

เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจชั้นนำที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตขายแต่ละเดือน. PPI เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นซึ่งผู้ผลิตคิดจะถูกส่งไปยังผู้บริโภค เมื่อรายงานฉบับนี้ได้เผยแพร่ก่อน CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) จะมีผลกระทบต่อตลาดมากขึ้นเนื่องจากทั้งสองรายงานมีความสัมพันธ์กันมาก ตัวเลข PPI สูงกว่าซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มผลกระทบเชิงบวกกับค่าของสกุลเงินที่กล่าวถึง.