ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

Liquidity (สภาพคล่อง)

สภาพคล่อง หมายถึงสินทรัพย์ที่สามารถซื้อหรือขายได้อย่างง่ายดายในตลาด สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเป็นสินทรัพย์ที่สามารถซื้อและขายได้ในปริมาณมากโดยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดอย่างมาก.