ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (ตัวบ่งชี้แรก)

ตัวบ่งชี้แรก เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจได้บันทึกก่อนที่เศรษฐกิจทั่วไปจะเปลี่ยนไป เงินทุน ใบอนุญาตก่อสร้างและใบสั่งผลิตเป็นตัวบ่งชี้แรกทั้งหมด.