ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นข้อตกลงส่วนตัวที่ผู้ซื้อและผู้ขายกำหนดราคาสำหรับสินทรัพย์แต่ล่าช้าในการจัดส่งจนถึงวันที่ทำข้อตกลงภายหลัง อาจเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีในอนาคต. เมื่อครบกำหนดสัญญาผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องซื้อและผู้ขายต้องขายกับราคาที่รับประกันในสัญญาโดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาดปัจจุบัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า มักใช้โดยเกษตรกรเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการเพาะปลูกก่อนการเก็บเกี่ยว ดังนั้นจึงเป็นการป้องกันความไม่แน่นอนของราคาตลาดในอนาคต.