ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (กำไร/ขาดทุนลอยตัว)

กำไร/ขาดทุนลอยตัว หมายถึงกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตำแหน่งใด ๆ ที่เปิดอยู่ในปัจจุบันโดยได้เทรเดอร์คนหนึ่งเก็บไว้.