ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (พันธบัตร)

ประเภทหนึ่งของทรัพย์สินที่มาพร้อมกับสิทธิส่วนตัวของทรัพย์สินนั้น พันธบัตรเป็นตราสารหนี้คงที่ได้รับประกัน ซึ่งผู้ออกตราสารกู้ยืมเงินจากนักลงทุน ตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ยที่ระบุไว้และชำระคืนหนี้ในวันที่ระบุในภายหลัง พันธบัตรสามารถออกโดยกลุ่มบริษัท หน่วยงานปกครองทุกระดับและรัฐบาล. ดอกเบี้ยได้จ่ายให้กับนักลงทุนทุกหกเดือนและเป็นที่เชื่อกันว่ามูลค่าของพันธบัตรจะเติบโตเมื่อครบกำหนด.