ศูนย์ช่วยเหลือ FxPro-อภิธานศัพท์

undefined (เครื่องมือ Bollinger Bands)

ได้พัฒนาโดย John Bollinger ในปี 1980, Bollinger Bands เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ สำหรับใช้วิเคราะห์ราคาที่บ่งบอกความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ของราคาได้ชัดเจน โดยทำให้เรามองเห็นภาพที่กว้างขึ้นและเห็นกรอบการเคลื่อนที่ในการวิ่งของราคาและความต่อเนื่องของราคาได้ดี ประกอบด้วยเส้นสามเส้นคือ เส้นกรอบบน เส้นค่าเฉลี่ยและเส้นกรอบล่าง ทั้งสามเส้นแสดงถึงความเคลื่อนที่ เมื่อเส้นกรอบบนกับเส้นกรอบล่างอยู่ห่างกันแสดงว่าความเคลื่อนที่ของสินทรัพย์อยู่ในระดับสูง เมื่อสองเส้นนั้นอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยแสดงว่าความเคลื่อนที่อยู่ในระดับต่ำ เมื่อราคาของสินทรัพย์ต่ำลงถึงเส้นกรอบล่างอย่างต่อเนื่องถือว่าขายมากเกินไปและอาจเนื่องมาจากการกลับรายการ เมื่อราคาขึ้นถึงด้านบนถือว่าซื้อมากเกินไปและถือว่ามีความสามารถกลับรายการ ในแนวโน้มขึ้นราคาจะมีการเคลื่อนที่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยและเส้นกรอบบน หากมันตัดลงด้านล่างของเส้นค่าเฉลี่ย แนวโน้มกลับทางลดลงอาจมีผล ตรงกันข้าม ในแนวโน้มลดราคาจะมีการเคลื่อนที่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยและเส้นกรอบล่าง หากมันขึ้นเกินเส้นค่าเฉลีย แนวโน้มกลับทางเพิ่มขึ้นอาจมีผล.